มหัศจรรย์ ฟานซีปัน ซาปา แอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน
มหัศจรรย์ ฟานซีปัน ซาปา แอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ เวียดนาม เวียดนาม Promotion
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ มหัศจรรย์ ฟานซีปัน ซาปา แอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
  2 ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
  3 ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
  4 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
อาหาร :    

2
สถานที่ : ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
อาหาร :    

3
สถานที่ : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
อาหาร :    

4
สถานที่ : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
มหัศจรรย์ ฟานซีปัน ซาปา แอร์เอเชีย 4 วัน 3 คืน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
23 - 26 พ.ย. 62
14,900
14,900
13,900
3,500
-
24 - 27 พ.ย. 62
13,900
13,900
12,900
3,500
-
27 - 30 พ.ย. 62
13,900
13,900
12,900
3,500
-
30 พ.ย. 62 - 03 ธ.ค. 62
13,900
13,900
12,900
3,500
-
01 - 04 ธ.ค. 62
13,900
13,900
12,900
3,500
-
02 - 05 ธ.ค. 62
13,900
13,900
12,900
3,500
-
04 - 07 ธ.ค. 62
13,900
13,900
12,900
3,500
-
05 - 08 ธ.ค. 62
15,900
15,900
14,900
3,500
-
07 - 10 ธ.ค. 62
14,900
14,900
13,900
3,500
-
08 - 11 ธ.ค. 62
14,900
14,900
13,900
3,500
-
09 - 12 ธ.ค. 62
13,900
13,900
12,900
3,500
-
10 - 13 ธ.ค. 62
13,900
13,900
12,900
3,500
-
14 - 17 ธ.ค. 62
14,900
14,900
13,900
3,500
-
15 - 18 ธ.ค. 62
14,900
14,900
13,900
3,500
-
21 - 24 ธ.ค. 62
14,900
14,900
13,900
3,500
-
22 - 25 ธ.ค. 62
14,900
14,900
13,900
3,500
-
29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
18,900
18,900
17,900
3,500
-
30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
17,900
17,900
16,900
3,500
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com