มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน  เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
ทัวร์ ยุโรป ยุโรป Promotion
ราคาเริ่มต้น 55,999
รหัสทัวร์ มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต-มอสโคว์ - METRO –ถนนอารบัต
X X
  2 MOSCOW – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
  3 MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
  4 MURMANSK –MOSCOW
  5 มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล- ห้างกุม-พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ-สนามบิน
  6 ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต-มอสโคว์ - METRO –ถนนอารบัต
อาหาร : X  X  

2
สถานที่ : MOSCOW – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร :    

3
สถานที่ : MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร :    

4
สถานที่ : MURMANSK –MOSCOW
อาหาร :    

5
สถานที่ : มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล- ห้างกุม-พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ-สนามบิน
อาหาร :    

6
สถานที่ : ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
23 - 28 พ.ย. 62
55,999
55,999
55,999
6,500
-
07 - 12 ธ.ค. 62
55,999
55,999
55,999
6,500
-
21 - 26 ธ.ค. 62
56,999
56,999
56,999
6,500
-
28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
60,999
60,999
60,999
8,500
-
25 - 30 ม.ค. 63
60,999
60,999
60,999
8,500
-
08 - 13 ก.พ. 63
55,999
55,999
55,999
65,000
-
21 - 26 มี.ค. 63
55,999
55,999
55,999
6,500
-
28 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63
55,999
55,999
55,999
6,500
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com