ลั้นลาฮัลสตัท ขึ้นเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
ลั้นลาฮัลสตัท ขึ้นเขาริกิ  ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์  8 วัน 5 คืน
ทัวร์ ยุโรป ยุโรป Promotion
ราคาเริ่มต้น 54,900
รหัสทัวร์ ลั้นลาฮัลสตัท ขึ้นเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลส์บวร์ก
X
  3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
  4 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โดเนาว์ชิงเก้น
  5 โดเนาว์ชิงเก้น – น้ำตกไรน์ – เซนท์กัลเลน
  6 เซนท์กัลเลน – ซูก – เขาริกิ – วิทซ์เนาว์ – ล่องเรือสู่เมืองลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก
X X
  7 แองเกิ้ลเบิร์ก – สนามบินซูริค
X X
  8 ถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลส์บวร์ก
อาหาร : X   

3
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
อาหาร :    

4
สถานที่ : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โดเนาว์ชิงเก้น
อาหาร :    

5
สถานที่ : โดเนาว์ชิงเก้น – น้ำตกไรน์ – เซนท์กัลเลน
อาหาร :    

6
สถานที่ : เซนท์กัลเลน – ซูก – เขาริกิ – วิทซ์เนาว์ – ล่องเรือสู่เมืองลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก
อาหาร :   X  X

7
สถานที่ : แองเกิ้ลเบิร์ก – สนามบินซูริค
อาหาร :   X  X

8
สถานที่ : ถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
ลั้นลาฮัลสตัท ขึ้นเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
29 พ.ย. 62 - 06 ธ.ค. 62
54,900
54,900
54,900
6,900
-
30 พ.ย. 62 - 07 ธ.ค. 62
54,900
54,900
54,900
6,900
-
06 - 13 ธ.ค. 62
54,900
54,900
54,900
6,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com