ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
10 วัน 8 คืน แกรนด์โปแลนด์ - Follow Me Holiday
10 วัน 8 คืน แกรนด์โปแลนด์ -  Follow Me Holiday
ทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก โปแลนด์
ราคาเริ่มต้น 72,900
รหัสทัวร์ 10 วัน 8 คืน แกรนด์โปแลนด์ - Follow Me Holiday
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพมหานคร
X X X
  2 เฮลซิงกิ - กดังส์ – มัลบอร์ก
  3 โทรุน – พอซนัน
  4 พอซนัน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ
  5 ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือ
  6 คราคูฟ – เซสซอว์
  7 ลับบลิน - วอร์ซอว์
  8 วอร์ซอว์
  9 วอร์ซอว์
X X
  10 กรุงเทพมหานคร
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : เฮลซิงกิ - กดังส์ – มัลบอร์ก
อาหาร :    

3
สถานที่ : โทรุน – พอซนัน
อาหาร :    

4
สถานที่ : พอซนัน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ
อาหาร :    

5
สถานที่ : ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือ
อาหาร :    

6
สถานที่ : คราคูฟ – เซสซอว์
อาหาร :    

7
สถานที่ : ลับบลิน - วอร์ซอว์
อาหาร :    

8
สถานที่ : วอร์ซอว์
อาหาร :    

9
สถานที่ : วอร์ซอว์
อาหาร :   X  X

10
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
10 วัน 8 คืน แกรนด์โปแลนด์ - Follow Me Holiday

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
09 - 18 เม.ย. 63
779,000
75,900
 
11,000
-
12 - 21 เม.ย. 63
77,900
75,900
 
11,000
-
01 - 10 พ.ค. 63
72,900
70,900
 
11,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com