ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
FMH ทัวร์พม่า14 มหัศจรรย์ พม่า 2 วัน 1 คืน
FMH ทัวร์พม่า14 มหัศจรรย์ พม่า 2 วัน 1 คืน
ทัวร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า สิเรียม
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ราคาเริ่มต้น 6,900
รหัสทัวร์ FMH ทัวร์พม่า14 มหัศจรรย์ พม่า 2 วัน 1 คืน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
X
  2 ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
อาหาร : X   

2
สถานที่ : ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
อาหาร :    X
FMH ทัวร์พม่า14 มหัศจรรย์ พม่า 2 วัน 1 คืน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
19 - 20 เม.ย. 63
7,900
7,900
6,900
2,000
-
26 - 27 เม.ย. 63
7,900
7,900
6,900
2,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com