OSAKA KANAZAWA TOTTORI อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน
OSAKA KANAZAWA TOTTORI อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน
ทัวร์ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Promotion
ราคาเริ่มต้น 29,888
รหัสทัวร์ OSAKA KANAZAWA TOTTORI อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองกุโจ ฮาจิมัน – ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า
X X
  3 ตลาดโอมิโช - สวนเค็นโรคุเอ็น – เมืองเอะนะเคียว - ล่องเรือชมหุบเขาเอะนะเคียว - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
X
  4 นาโกย่า - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้
X
  5 เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
X
  6 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองกุโจ ฮาจิมัน – ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า
อาหาร : X   X

3
สถานที่ : ตลาดโอมิโช - สวนเค็นโรคุเอ็น – เมืองเอะนะเคียว - ล่องเรือชมหุบเขาเอะนะเคียว - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
อาหาร :    X

4
สถานที่ : นาโกย่า - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้
อาหาร :    X

5
สถานที่ : เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อาหาร :    X

6
สถานที่ : สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
OSAKA KANAZAWA TOTTORI อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com