ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
TAIWAN20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [ตัวพ่อขั้นสุด EP.2]
TAIWAN20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [ตัวพ่อขั้นสุด EP.2]
ทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ TAIWAN20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [ตัวพ่อขั้นสุด EP.2]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้
X
  2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
  3 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
X X
  4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้
อาหาร : X   

2
สถานที่ : ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
อาหาร :    

3
สถานที่ : ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
อาหาร :   X  X

4
สถานที่ : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร :    X
TAIWAN20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [ตัวพ่อขั้นสุด EP.2]

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
10 - 13 เม.ย. 63
26,999
26,999
26,999
9,999
-
12 - 15 เม.ย. 63
28,999
28,999
28,999
9,999
-
23 - 26 เม.ย. 63
20,999
20,999
20,999
7,999
-
30 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
20,999
20,999
20,999
7,999
-
03 - 06 พ.ค. 63
20,999
20,999
20,999
7,999
-
14 - 17 พ.ค. 63
19,999
19,999
19,999
7,999
-
31 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63
20,999
20,999
20,999
7,999
-
18 - 21 มิ.ย. 63
19,999
19,999
19,999
7,999
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com