ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
TAIWAN22 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [สายรุ้งตัวแม่]
TAIWAN22 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [สายรุ้งตัวแม่]
ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 22,999
รหัสทัวร์ TAIWAN22 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [สายรุ้งตัวแม่]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เจียอี้
X
  2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
  3 หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านกาแฟ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  4 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  5 ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – วัดเทียนหยวน – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เจียอี้
อาหาร : X   

2
สถานที่ : ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
อาหาร :    

3
สถานที่ : หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านกาแฟ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
อาหาร :    

4
สถานที่ : ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
อาหาร :    

5
สถานที่ : ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – วัดเทียนหยวน – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร :    X
TAIWAN22 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [สายรุ้งตัวแม่]

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
09 - 13 เม.ย. 63
26,999
26,999
26,999
8,500
-
24 - 28 เม.ย. 63
24,999
24,999
24,999
8,500
-
01 - 05 พ.ค. 63
26,999
26,999
26,999
8,500
-
15 - 19 พ.ค. 63
24,999
24,999
24,999
8,500
-
22 - 26 พ.ค. 63
24,999
24,999
24,999
8,500
-
26 - 30 พ.ค. 63
22,999
22,999
22,999
8,500
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com