ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
TAIWAN38 ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป [สงกรานต์ตัวพ่อ]
TAIWAN38 ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป [สงกรานต์ตัวพ่อ]
ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ TAIWAN38 ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป [สงกรานต์ตัวพ่อ]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
X
  2 ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  3 หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
X
  4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
X
  5 วัดหลงซาน – ร้านพายสับปะรด – นั่งกระเช้าเมาคง – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : X   

2
สถานที่ : ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร :    

3
สถานที่ : หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร :    X

4
สถานที่ : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
อาหาร :    X

5
สถานที่ : วัดหลงซาน – ร้านพายสับปะรด – นั่งกระเช้าเมาคง – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร :    X
TAIWAN38 ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป [สงกรานต์ตัวพ่อ]

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
10 - 14 เม.ย. 63
29,999
29,999
29,999
6,500
-
12 - 16 เม.ย. 63
29,999
29,999
29,999
6,500
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com