ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
TAIWAN59 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เช็คอินตัวแม่]
TAIWAN59 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เช็คอินตัวแม่]
ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 17,999
รหัสทัวร์ TAIWAN59 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เช็คอินตัวแม่]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้
  3 เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
X
  4 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – น้ำพุร้อนเป่ยโถว – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
X
  5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้
อาหาร :    

3
สถานที่ : เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร :    X

4
สถานที่ : ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – น้ำพุร้อนเป่ยโถว – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
อาหาร :    X

5
สถานที่ : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร :    X
TAIWAN59 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เช็คอินตัวแม่]

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
16 - 20 เม.ย. 63
19,999
19,999
19,999
5,500
-
23 - 27 เม.ย. 63
19,999
19,999
19,999
5,500
-
07 - 11 พ.ค. 63
19,999
19,999
19,999
5,500
-
13 - 17 พ.ค. 63
19,999
19,999
19,999
5,500
-
21 - 25 พ.ค. 63
19,999
19,999
19,999
5,500
-
28 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63
18,999
18,999
18,999
5,500
-
25 - 29 มิ.ย. 63
17,999
17,999
17,999
5,500
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com