ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
TG1110M แกดรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG (MXP-ZRH) 2020
TG1110M แกดรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG (MXP-ZRH) 2020
ทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 116,900
รหัสทัวร์ TG1110M แกดรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG (MXP-ZRH) 2020
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  2 มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์
X
  3 เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส -พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์สองคืน(1)
  4 นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น – ชมเขาแมทเธอฮอร์น – เซอร์แมท - มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์
  5 โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm
  6 อินเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ - เลาเทอร์บรุนเน่น – อินเทอร์ลาเค่น / กรินเดลวาลด์ - ฟองดูว์สวิสฯ
  7 กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – นั่งกระเช้าชมวิว – ลูเซิร์น
  8 ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค
  9 ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ
X X
  10 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์
อาหาร : X   

3
สถานที่ : เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส -พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์สองคืน(1)
อาหาร :    

4
สถานที่ : นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น – ชมเขาแมทเธอฮอร์น – เซอร์แมท - มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์
อาหาร :    

5
สถานที่ : โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm
อาหาร :    

6
สถานที่ : อินเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ - เลาเทอร์บรุนเน่น – อินเทอร์ลาเค่น / กรินเดลวาลด์ - ฟองดูว์สวิสฯ
อาหาร :    

7
สถานที่ : กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – นั่งกระเช้าชมวิว – ลูเซิร์น
อาหาร :    

8
สถานที่ : ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค
อาหาร :    

9
สถานที่ : ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ
อาหาร :   X  X

10
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
TG1110M แกดรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG (MXP-ZRH) 2020

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
10 - 19 เม.ย. 63 สงกรานต์
121,900
116,900
116,900
25,900
สงกรานต์
12 - 21 เม.ย. 63 สงกรานต์
121,900
116,900
116,900
25,900
สงกรานต์
24 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
116,900
111,900
111,900
25,900
-
01 - 09 พ.ค. 63
116,900
111,900
111,900
25,900
-
29 พ.ค. 63 - 07 มิ.ย. 63
116,900
111,900
111,900
25,900
-
22 มิ.ย. 63 - 01 ก.ค. 63
116,900
111,900
111,900
25,900
-
03 - 12 ก.ค. 63
118,900
113,900
113,900
27,900
-
24 ก.ค. 63 - 02 ส.ค. 63
118,900
113,900
113,900
27,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com